Ako vytvoriť
Živé námestie?

Nenáročnými zmenami na Námestí SNP a Kamennom námestí môžeme v Bratislave vytvoriť funkčný a prístupný mestský priestor.

Chcem vedieť viac

Stiahnite si projekt
Živé námestie

Stiahnuť PDF (111 MB)
Online verzia

Na základe dlhoročných analýz a prieskumov chceme na Námestí SNP a Kamennom námestí v Bratislave nenáročnými zmenami vytvoriť zjednotený verejný priestor. Naše podklady môžu byť takisto využité ako východiskový bod pre verejnú súťaž.

„Živé námestie” je spoločný projekt Aliancie Stará Tržnica (AST) a Inštitútu SGI. Spolupracujú na ňom aj architektonické štúdio 2021 a Laboratórium architektúry krajiny. Na projekte participovalo Hlavné mesto SR Bratislava. Konzultácie poskytli aj ďalší stakeholderi, odborníci, obyvatelia a návštevníci mesta.

Riešené územie

Riešené územie

Väčšina územia, ktorého sa projekt týka, patrí mestu Bratislava. Len minoritné časti majú súkromných vlastníkov.

Riešenia sa budú týkať nasledujúcich ulíc a námestí: Námestie SNP, Kamenné námestie, časť Dunajskej ulice, Špitálskej ulice, Rajskej ulice, Klobučníckej ulice, Treskoňovej ulice, Hurbanovho námestia a Župného námestia.

3 výrazné momenty
v 20. storočí

1. Moderna 1930

1. Moderna

V 30. rokoch mesto zažilo obdobie rozvoja, a len v okolí Námestia SNP boli postavené 4 nové budovy: Mestská sporiteľňa (budova dnešnej Slovenskej sporiteľne na rohu Štúrovej a Dunajskej), Družstevné domy (oproti budove Starej tržnice), Brouk a Babka (budova „starého“ obchodného domu Dunaj) a Manderlov dom („Manderlák“). Hoci ide o výškové budovy, ich výstavba zásadne nezmenila fungovanie námestia. Stará tržnica fungovala ďalej a rovnako pokračoval aj stánkový predaj, a to nielen pred budovou tržnice, ale aj pri fontáne Karolíny Augusty a pred kostolom Reformovanej Cirkvi.

2. Totalita 1949

2. Totalita

V roku 1949 došlo k významnému kroku – osadeniu Stalinovej sochy. To znamenalo koniec fontány Karolíny Augusty, ktorá na mieste stála od roku 1828, a takisto koniec verejného a zhromažďovacieho priestoru. Rovnako veľkým zásahom do priestoru bolo vytvorenie pamätníka hrdinov SNP (1974). Tvar pamätníka mal okrem iného za cieľ zabrániť zhromažďovaniu ľudí na námestí (podobne tomu bolo aj na dnešnom Námestí slobody).

3. Výstavba Prioru 1968

3. Výstavba Prioru

Obchodný dom Prior sa staval v rokoch 1964-1968. Tento objekt definitívne zmenil tvar Kamenného námestia aj jeho okolia. Samotné Kamenné námestie bolo predtým maličkým námestím oproti vyústeniu Kolárskej ulice, výstavba Prioru ho ale zásadne rozšírila.

Z čoho sme vychádzali –
východisková situácia

1.

Pri tvorbe projektu sme v prvom kroku (2016) pozbierali a analyzovali v minulosti navrhované projekty, najrôznejšie plány za posledných päťdesiat rokov, historické fotografie a pod. Mnohé ďalšie podklady predstavujú originálne diela a výstupy vytvorené vo vlastnej réžii alebo na objednávku.

2.

Následne sme zmapovali súčasný stav námestia

 • statickú dopravu
 • dopravné značenie
 • stromy a kríky
 • reklamné plochy
 • odpadkové koše
 • cyklostojany
 • verejné osvetlenie
 • kvetináče
 • stĺpiky
3.

Napokon sme vytvorili

 • dátovú mapu
 • 3D model námestia
 • pocitovú mapu
 • právnu analýzu
 • dendrologický prieskum 172 stromov

Zároveň sme začali proces zberu názorov
a návrhov od expertov aj širokej verejnosti,
no najmä obyvateľov. V rámci neho sme:

138 pracovných stretnutí

Absolvovali sme 138 pracovných stretnutí v rámci realizačného tímu, so stakeholdermi aj expertmi.

1087
respondentov

Vytvorili sme dotazník pre verejnosť, ktorý vyplnilo 1087 respondentov.

Fokusové
skupiny

Organizovali sme náučné vychádzky a tzv. fokusové skupiny v staromestskom Seniorcentre, v rodinnom centre Prešporkovo a so skupinami zrakovo postihnutých a imobilných osôb.

WhatCity?

Zbierali sme dáta na tému bezpečnosti prostredníctvom workshopu WhatCity?

407
podnetov

Zmapovali sme 407 podnetov, ktoré za 7 rokov pribudli na portáli Odkaz pre starostu.
www.odkazprestarostu.sk

Vieš
čo vidíš

Prostredníctvom portálu viescovidis.sk sme s pomocou miestnych dokumentovali spomienky, ktoré sa im viažu na konkrétne miesta v rámci námestí.
viescovidis.sk

Pocitová
mapa

Zozbierali sme 269 podnetov o príjemných a nepríjemných miestach, ktoré nám ľudia pomocou kariet vyznačili na mape v Starej tržnici.

Pozrite si navrhované zmeny

 • Námestie SNP
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Priechod pre chodcov Cyklotrasa Stĺpiky Sedenie a mobiliár Zeleň Cyklostojany Infopanely Odpadkové koše Osvetlenie Aktuálny stav

  1 - Horné námestie SNP – Námestie SNP je hodnotným územím v centre mesta, preto sme presvedčení, že peší pohyb a možnosť pobytu v jeho ťažiskových častiach by mali byť priorizované. Navrhujeme také zmeny v dopravnom riešení, ktoré tento pohyb umožnia, urobia ho plynulejším a zvýšia prehľadnosť oblasti. Zamerali sme sa najmä na miesto, kde to prinesie najväčší benefit, a tým je pokračovanie Poštovej ulice. V okolí pamätníku SNP zároveň navrhujeme úpravy zelene a doplnenie osvetlenia, ktoré zvýši prehľadnosť a tým zlepší bezpečnosť a čistotu oblasti.

 • Kamenné námestie
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Cyklotrasa Stĺpiky Ihrisko Sedenie a mobiliár Zeleň Bikesharing Cyklostojany Infopanely Odpadkové koše Kiosky Kvetináče Osvetlenie Aktuálny stav

  2 - Kamenné námestie – Plochu medzi budovou OD Prior a Dunajskou a Špitálskou ulicou verejnosť hodnotí ako jeden z najproblematickejších verejných priestorov v Bratislave. Preto navrhujeme zásadné vyčistenie územia od všetkých prvkov, ktoré ho robia neprehľadným, či prispievajú k jeho nízkej úrovni hygieny a celkovej asociálnosti. Medzi ne by malo patriť nasledovné: upravenie korún stromov tak, aby bol možný priehľad, odstránenie kríkov, ako aj nosičov vonkajšej reklamy, ktoré vytvárajú bariéry v pohybe a obmedzujú využitie územia. Tiež navrhujeme novú zeleň vo forme, ktorá umožní jej neskorší transport na iné miesto, teda veľké kvetináče s malými stromami, ako aj vymedzenie priestoru od parkovacích miest na Dunajskej ulici a zabezpečenie dvoch pásov združených kioskov s drobnými prevádzkami. Na základe rozhovorov so sociologičkou z workshopu WhatCity? si myslíme, že by oblasť ocenila detské ihrisko, ktoré je však v dnešnom stave námestia nemysliteľné. V budúcnosti by však mohlo slúžiť ako výborné miesto pre stretávanie obyvateľov z okolia.

 • Stará tržnica
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Cyklotrasa Stĺpiky Sedenie a mobiliár Kvetináče Cyklostojany Infopanely Odpadkové koše Osvetlenie Aktuálny stav

  3 - priestor pred Starou tržnicou – Pred Starou tržnicou navrhujeme úpravu zelene a svetelného riešenia, mobilný sedací mobiliár, no predovšetkým moderáciu dopravnej situácie. Smerom k električkovej trati by mali zmeny nabrať podobu zjednotenia spevnených plôch, regulácie prístupu automobilovej dopravy a sprehľadnenia situácie s dôrazom na peší a cyklistický pohyb. Takisto chceme vyhradiť väčšiu časť Klobúčnickej ulice pre peší pohyb a rozšírenie prevádzok do exteriéru, a to prostredníctvom osadenia kvetináčov s mladými stromami.

 • Križovatka SNP a Kamenné
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Priechod pre chodcov Cyklotrasa Stĺpiky Sedenie a mobiliár Kvetináče Zeleň Bikesharing Cyklostojany Infopanely Odpadkové koše Kiosky Osvetlenie Aktuálny stav

  4 - prepojenie SNP-čka a Kamenného námestia – Územie medzi Manderlákom, Starou tržnicou, Poľským inštitútom a družstevnými domami od architekta Beluša kedysi predstavovalo križovatku so Špitálskou ulicou. Je tomu aj prispôsobené. No keďže sa oblasť zmenila, je potrebné ju upraviť. Navrhujeme preto zmeny, ktoré zjednotia spevnené plochy a zregulujú prístup automobilovou dopravou, sprehľadnia peší a cyklistický pohyb a pobyt na území. Prepojenie medzi námestiami by malo byť čo najplynulejšie a už dnes je vhodné ho odskúšať, aby sa následne stalo súčasťou dlhodobých riešení.

 • Treskoňova ulica
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Stĺpiky Zeleň Sedenie a mobiliár Umenie Infopanely Odpadkové koše Osvetlenie Aktuálny stav

  5 - Treskoňova ulica – Jedným z miest v centre, ktoré široká verejnosť hodnotí ako najhoršie, je priestor medzi Kunsthalle a nemocnicou u Milosrdných bratov. Preto navrhujeme jeho úpravu: odstránenie stánkov, zníženie počtu miest pre parkovanie tak, aby medzi budovami mohol vzniknúť prehľadný osvetlený priestor, výškové zjednotenie spevnených plôch a pár kusov mobilných stoličiek a stolíkov. Chceme, aby bol priestor bezpečný a čistý a predstavoval tak dôstojný vstup do obidvoch inštitúcií.

Quick wins

Quick win 3

Vytvorme celoročné
a sezónne sedenie

Nechceme vytvárať ďalšie bariéry, a preto by bolo vhodné vytvoriť celoročné sedenie na miestach, kde sú zábrany už dnes, prípadne tam, kde sú takéto zábrany žiaduce (napr. pri navrhovanom detskom ihrisku).

Od apríla do októbra by sa k celoročnému sedeniu malo pridať aj tzv. sezónne sedenie, ktoré bude možné presúvať (napríklad v lete zo slnka do tieňa).

Chcem vedieť viac
Quick wins

Quick win 4

Nové detské ihrisko

Aby sme námestiu vdýchli život a aktivitu, malo by sa do nevyužitého priestoru na Kamennom námestí umiestniť detské ihrisko. Ihriská sú zároveň priestorom na nadväzovanie vzťahov, či už medzi deťmi, alebo dospelými. Detské ihrisko by malo byť ohradené prirodzenou zábranou, napr. zimným sedením, ktoré slúži na oddych, ako aj na odčlenenie priestoru ihriska.

Chcem vedieť viac
Quick wins

Quick win 5

Sociálna kontrola

Dostatočná viditeľnosť – pre dosiahnutie vyššej viditeľnosť je potrebný výrez kríkov pod stromami, orez stromov, umiestnenie osvetlenia na tmavé miesta a novú navigáciu po námestiach.

Nové kiosky – cieľom rôznorodých miestnych prevádzok je na námestia prilákať rozmanité cieľové skupiny počas dňa a všetkých ročných období.

Chcem vedieť viac
Quick wins

Quick win 6

Lokálna správa

Námestia by mali byť efektívne spravované, ideálne kombináciou združenia mesta a významných stakeholderov pôsobiacich na námestiach. Združenie by malo presadzovať záujmy verejného priestoru, vrátane operatívnej údržby a prípravy základných návrhov programu námestí. Na základe dennej spätnej väzby by sa malo zabezpečovať upratovanie a oprava mobiliáru.

Chcem vedieť viac
Quick wins

Quick win 5

Obmedzme parkovanie áut

Výraznou zmenou by bolo zrušenie už aj necelých 9,5 % parkovacích miest na tomto území v prvej fáze. Patrili by medzi ne:

 • mestské parkovisko na Kamennom námestí pred budovou Slovenskej sporiteľne
 • jedna štvrtina parkovacích miest na vrchnej časti Námestia SNP (čo by sme dosiahli osadením stĺpikov pozdĺž električkovej trate, a tým vyriešili aj ilegálne parkovanie na samotnom námestí)
 • parkovanie na Treskoňovej ulici (medzi budovami Národného osvetového centra a budovy Nemocnice u Milosrdných bratov)
Chcem vedieť viac
Quick wins

Quick win 6

Presuňme voľné parkovacie miesta a zaveďme regulovanú dopravu

Voľné parkovacie miesta by sa mohli presunúť do vrchnej časti Námestia SNP. Vďaka tomu by vodiči hneď videli, či na námestí voľné parkovacie miesto nájdu, a zároveň by sa tým obmedzilo množstvo áut, a to najmä v spodnej časti Námestia SNP. Približne 80 % áut, ktoré denne prechádzajú Námestím SNP, je tu iba z dôvodu hľadania parkovacieho miesta, alebo cez námestie len prechádza. Regulácia automobilovej dopravy na námestiach je dôležitá, nakoľko empirický výskum dlhodobo potvrdzuje, že ulice a námestia s nižšou intenzitou dopravy povzbudzujú vznik sociálnych a ekonomických interakcií, čo je z pohľadu oživenia námestí rozhodne žiadúce.

Chcem vedieť viac

Súťaž

Na zmenu územia k lepšiemu je po fáze realizácie tzv. „quick wins“ potrebné vypísať architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov, ktoré budú mať legitimitu riešiť zásadné a komplexné otázky.

Medzi tie bude patriť pamätník SNP, kaplnka sv. Jakuba, povrchy, nové funkcie, statická a dynamická doprava, a ďalšie. Výsledkom by malo byť definovanie nových funkcií námestí a ich realizácia. Hlavným výstupom nášho projektu sú podklady, ktoré poukazujú na reálny obraz námestí, na základe ktorých stav námestí teraz môžeme meniť.

Analýzy na stiahnutie

Za posledné roky sme nazbierali stovky podnetov a vytvorili mnohé návrhy na zlepšenie spomínanej oblasti. Táto stránka je len úvodom k nim, ako aj zbežným zhrnutím zmien, ktoré navrhujeme. Ak si dokumenty chcete prezrieť a naštudovať hlbšie, stiahnite si ich tu.

Financovanie

Projekt Živé námestie je spoločným výstupom projektu Shared Cities: Creative Momentum, spolufinancovaného z programu Európskej únie Kreatívna Európa, a Národného projektu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, operačný program Efektívna verejná správa, podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Niektoré výstupy projektu Živé námestie boli spolufinancované z Fondu na podporu umenia.