Architektonická
súťaž

Chceme, aby budúcu podobu námestí navrhli tí najlepší architekti v spolupráci s ďalšími odborníkmi a vytvorili sme tak najlepšie možné riešenie pre ľudí tráviacich čas na tomto mieste.

Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev: historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Tento priestor si preto vyžaduje komplexný prístup a zohľadnenie nárokov veľkého množstva miestnych aktérov.

Použitie súťažného dialógu umožní získať návrh, ktorý tieto faktory bude zohľadňovať a riešiť v maximálnej miere a s väčšou istotou, než by sa dalo očakávať pri predkladaní návrhov prostredníctvom štandardnej anonymnej súťaže návrhov, pri ktorej nie je možné o návrhu rokovať v priebehu jeho spracovania. Práve možnosť priebežného formulovania zadania na základe návrhov uchádzačov a možnosť diskutovať o týchto riešeniach vo všetkých ich aspektoch je hlavnou výhodou súťažného dialógu.

Čo je Súťažný dialóg?

Súťažný dialóg je forma architektonickej súťaže, kde je medzi vyhlásením súťaže a odovzdaním finálnych súťažných návrhov možné spresňovať zadanie a ateliéry zúčastnené v súťaži môžu svoje návrhy priebežne konzultovať s odborníkmi zapojenými do súťažného dialógu. Zároveň je možné do procesu zapojiť širšie spektrum ľudí, okrem komisie, súťažiacich a odborníkov tiež lokálnych aktérov v danom území, ktorí prinášajú relevantnú perspektívu do zadania.

Uplatňuje sa pri projektoch s rozsiahlym stupňom komplexnosti, kedy nie je možné s určitosťou definovať všetky podmienky zadania pri vyhlásení súťaže. Tie sa v dialógu postupne spresňujú práve vďaka možnosti reakcie na konkrétne návrhy.

Súťažný dialóg na Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie má 2 fázy. V 1. fáze sa predkladala žiadosť o účasť, v 2. na základe predložených profesijných portfólií komisia vybrala tímy, ktoré budú ďalej pracovať na architektonickom návrhu pre toto územie.

Vybrané tímy získajú podklady od odborníkov a dotknutých strán na konferencii, kde sa im podrobne predstavia jednotlivé témy námestí, ich limity a možnosti. V priebehu súťažného dialógu sa následne tímy zúčastnia dvoch workshopov, kde odprezentujú svoje návrhy komisii, odborníkom a lokálnym aktérom. Na workshopoch prebehne diskusia, na základe ktorej súťažiaci dopracujú svoje návrhy. Následne súťažné tímy predložia finálne ponuky, ktoré komisia vyhodnotí. S autorom víťazného projektu potom začne rokovanie o uzatvorení zmluvy.

Členovia komisie

Matúš Vallo  /SK/ primátor Bratislavy Zuzana Aufrichtová  /SK/ starostka Starého mesta Igor Marko  /SK/GB/ architekt , www.markoandplacemakers.com Michal Fišer  /CZ/ architekt , www.triarchitekti.cz Marko Studen  /SLO/ architekt , www.scapelab.com Daniel Zimmermann  /AT/ krajinný architekt , www.3zu0.com Pierre Alain Trévelo  /FR/ architekt , www.tvk.fr

Náhradníci členov komisie

Antonín Novák  /CZ/ architekt , www.drnh.cz Juraj Šujan  /SK/ poradca primátora, architekt v Šujan-Štassel Michal Marcinov  /SK/ MIB, člen Živé námestie, kraj. arch. - LABAK Roman Žitňanský  /SK/ MIB - Útvar verejného priestoru, architekt

Experti a lokálni aktéri

Aktívnymi účastníkmi súťažného dialógu sú aj experti a lokálni aktéri. Ide o približne 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií, majiteľov podnikov a ďalších aktérov sídliacich v riešenom území. Všetci dostanú možnosť vyjadriť sa a diskutovať nad súťažnými návrhmi.

Súťažné podklady a podmienky nájdete na tomto odkaze