Ako vytvoriť
Živé námestie?

Cieľom projektu Živé námestie je transformácia územia na funkčný verejný priestor. Projekt vznikol ako občianska iniciatíva, a v roku 2018 si ho osvojilo Hlavné mesto, ktoré pôvodné zámery spolu s doterajšími partnermi ďalej rozvíja.

Chcem vedieť viac

Stiahnite si projekt
Živé námestie

Stiahnuť PDF (111 MB)
Online verzia

Projekt “Živé námestie” iniciovali Aliancia Stará Tržnica (AST) a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickým štúdiom 2021 a Laboratóriom architektúry krajiny a za participácie Hlavného mesta SR Bratislavy. Konzultácie poskytli aj ďalší stakeholderi, odborníci, obyvatelia a návštevníci mesta.

zive namestie - namestie snp a kamenne namestie v bratislave

Projekt Živé námestie predstavuje v prvom rade množstvo zozbieraných, ako aj nanovo vypracovaných dát týkajúcich sa Kamenného námestia a Námestia SNP. Tieto slúžia ako východiská pre architektonickú súťaž, ktorej výsledkom má byť dlhodobá stratégia premeny námestí na funkčný a prístupný mestský priestor. Súčasťou projektu sú aj tzv. rýchle zlepšenia. Tie taktiež vychádzajú zo zozbieraných dát a predstavujú súbor zmien, ktoré sú realizovateľné v pomerne krátkom čase a s obmedzeným rozpočtom, no zároveň majú potenciál výrazne spríjemniť zážitok z verejného priestoru.

Riešené územie

Riešenia sa týkajú nasledujúcich ulíc a námestí: Námestie SNP, Kamenné námestie, časť Dunajskej ulice, Špitálskej ulice, Rajskej ulice, Klobučníckej ulice, Treskoňovej ulice, Hurbanovho námestia a Župného námestia.

3 výrazné momenty
v 20. storočí

1. Moderna 1930

1. Moderna

V 30. rokoch mesto zažilo obdobie rozvoja, a len v okolí Námestia SNP boli postavené 4 nové budovy: Mestská sporiteľňa (budova dnešnej Slovenskej sporiteľne na rohu Štúrovej a Dunajskej), Družstevné domy (oproti budove Starej tržnice), Brouk a Babka (budova „starého“ obchodného domu Dunaj) a Manderlov dom („Manderlák“). Hoci ide o výškové budovy, ich výstavba zásadne nezmenila fungovanie námestia. Stará tržnica fungovala ďalej a rovnako pokračoval aj stánkový predaj, a to nielen pred budovou tržnice, ale aj pri fontáne Karolíny Augusty a pred kostolom Reformovanej Cirkvi.

1. Moderna 1949

2. Totalita

V roku 1949 došlo k významnému kroku – osadeniu Stalinovej sochy. To znamenalo koniec fontány Karolíny Augusty, ktorá na mieste stála od roku 1828, a takisto koniec verejného a zhromažďovacieho priestoru. Rovnako veľkým zásahom do priestoru bolo vytvorenie pamätníka hrdinov SNP (1974). Tvar pamätníka mal okrem iného za cieľ zabrániť zhromažďovaniu ľudí na námestí (podobne tomu bolo aj na dnešnom Námestí slobody).

1. Moderna 1968

3. Výstavba Prioru

Obchodný dom Prior sa staval v rokoch 1964-1968. Tento objekt definitívne zmenil tvar Kamenného námestia aj jeho okolia. Samotné Kamenné námestie bolo predtým maličkým námestím oproti vyústeniu Kolárskej ulice, výstavba Prioru ho ale zásadne rozšírila.

Z čoho sme vychádzali –
východisková situácia

1.

Pri tvorbe projektu sme v prvom kroku (2016) pozbierali a analyzovali v minulosti navrhované projekty, najrôznejšie plány za posledných päťdesiat rokov, historické fotografie a pod. Mnohé ďalšie podklady predstavujú originálne diela a výstupy vytvorené vo vlastnej réžii alebo na objednávku.

2.

Následne sme zmapovali súčasný stav námestia

 • statickú dopravu
 • dopravné značenie
 • stromy a kríky
 • reklamné plochy
 • odpadkové koše
 • cyklostojany
 • verejné osvetlenie
 • kvetináče
 • stĺpiky
3.

Napokon sme vytvorili

 • dátovú mapu
 • 3D model námestia
 • pocitovú mapu
 • právnu analýzu
 • dendrologický prieskum 172 stromov

Zároveň sme začali proces zberu názorov
a návrhov od expertov aj širokej verejnosti,
no najmä obyvateľov. V rámci neho sme:

138 pracovných stretnutí

Absolvovali sme 138 pracovných stretnutí v rámci realizačného tímu, so stakeholdermi aj expertmi.

1087
respondentov

Vytvorili sme dotazník pre verejnosť, ktorý vyplnilo 1087 respondentov.

Fokusové
skupiny

Organizovali sme náučné vychádzky a tzv. fokusové skupiny v staromestskom Seniorcentre, v rodinnom centre Prešporkovo a so skupinami zrakovo postihnutých a imobilných osôb.

WhatCity?
 

Zbierali sme dáta na tému bezpečnosti prostredníctvom workshopu WhatCity?

407
podnetov

Zmapovali sme 407 podnetov, ktoré za 7 rokov pribudli na portáli Odkaz pre starostu.
www.odkazprestarostu.sk

Vieš
čo vidíš?

Prostredníctvom portálu viescovidis.sk sme s pomocou miestnych dokumentovali spomienky, ktoré sa im viažu na konkrétne miesta v rámci námestí.
viescovidis.sk

Pocitová mapa

Zozbierali sme 269 podnetov o príjemných a nepríjemných miestach, ktoré nám ľudia pomocou kariet vyznačili na mape v Starej tržnici.

Pozrite si navrhované rýchle zlepšenia

 • Námestie SNP
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Osvetlenie Priechod pre chodcov Cyklotrasa Stĺpiky Sedenie a mobiliár Zeleň Cyklostojany Infopanely Odpadkové koše Aktuálny stav

  1 - Námestie SNP – Námestie SNP je hodnotným územím v centre mesta, preto sme presvedčení, že peší pohyb a možnosť pobytu v jeho ťažiskových častiach by mali byť priorizované. Navrhujeme také zmeny v dopravnom riešení, ktoré tento pohyb umožnia, urobia ho plynulejším a zvýšia prehľadnosť oblasti. Zamerali sme sa najmä na miesto, kde to prinesie najväčší benefit, a tým je pokračovanie Poštovej ulice. V okolí pamätníku SNP zároveň navrhujeme úpravy zelene a doplnenie osvetlenia, ktoré zvýši prehľadnosť, a tým zlepší bezpečnosť a čistotu oblasti.

 • Kamenné námestie
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Osvetlenie Cyklotrasa Stĺpiky Ihrisko Sedenie a mobiliár Zeleň Bikesharing Cyklostojany Infopanely Odpadkové koše Kiosky Kvetináče Aktuálny stav

  2 - Kamenné námestie – Plochu medzi budovou OD Prior a Dunajskou a Špitálskou ulicou verejnosť hodnotí ako jeden z najproblematickejších verejných priestorov v Bratislave. Preto sme navrhli zásadné vyčistenie územia od všetkých prvkov, ktoré ho robia neprehľadným, či prispievajú k jeho nízkej úrovni hygieny a celkovej asociálnosti. Medzi ne by malo patriť nasledovné: upravenie korún stromov tak, aby bol možný priehľad, odstránenie kríkov, ako aj nosičov vonkajšej reklamy, ktoré vytvárajú bariéry v pohybe a obmedzujú využitie územia. Tiež navrhujeme novú zeleň vo forme, ktorá umožní jej neskorší transport na iné miesto, teda veľké kvetináče s prenosnými stromami, ako aj vymedzenie priestoru od parkovacích miest na Dunajskej ulici a zabezpečenie dvoch pásov združených kioskov s drobnými prevádzkami. Na základe rozhovorov so sociologičkou z workshopu WhatCity? si myslíme, že by oblasť ocenila detské ihrisko, ktoré je však v dnešnom stave námestia nemysliteľné. V budúcnosti by však mohlo slúžiť ako výborné miesto pre stretávanie obyvateľov z okolia.

 • Stará tržnica
  Podklad k plánovaným zmenám Osvetlenie Spevnené povrchy Cyklotrasa Stĺpiky Sedenie a mobiliár Kvetináče Cyklostojany Infopanely Odpadkové koše Aktuálny stav

  3 - priestor pred Starou tržnicou – Pred Starou tržnicou navrhujeme úpravu zelene a svetelného riešenia, mobilný sedací mobiliár, no predovšetkým moderáciu dopravnej situácie. Smerom k električkovej trati by mali zmeny nabrať podobu zjednotenia spevnených plôch, regulácie prístupu automobilovej dopravy a sprehľadnenia situácie s dôrazom na peší a cyklistický pohyb. Takisto chceme vyhradiť väčšiu časť Klobúčnickej ulice pre peší pohyb a rozšírenie prevádzok do exteriéru, a to prostredníctvom osadenia kvetináčov s mladými stromami.

 • Križovatka SNP a Kamenné
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Osvetlenie Priechod pre chodcov Cyklotrasa Stĺpiky Sedenie a mobiliár Kvetináče Zeleň Bikesharing Cyklostojany Infopanely Odpadkové koše Kiosky Aktuálny stav

  4 - prepojenie SNP-čka a Kamenného námestia – Územie medzi Manderlákom, Starou tržnicou, Poľským inštitútom a družstevnými domami od architekta Belluša kedysi predstavovalo križovatku so Špitálskou ulicou. Je tomu aj prispôsobené. No keďže sa oblasť zmenila, je potrebné ju upraviť. Navrhujeme preto zmeny, ktoré zjednotia spevnené plochy a zregulujú prístup automobilovou dopravou, sprehľadnia peší a cyklistický pohyb a pobyt na území. Prepojenie medzi námestiami by malo byť čo najplynulejšie a už dnes je vhodné ho odskúšať, aby sa následne stalo súčasťou dlhodobých riešení.

 • Treskoňova ulica
  Podklad k plánovaným zmenám Spevnené povrchy Osvetlenie Stĺpiky Zeleň Sedenie a mobiliár Umenie Infopanely Odpadkové koše Aktuálny stav

  5 - Treskoňova ulica – Jedným z miest v centre, ktoré široká verejnosť hodnotí ako najhoršie, je priestor medzi Kunsthalle a nemocnicou u Milosrdných bratov. Preto navrhujeme jeho úpravu: odstránenie stánkov, zníženie počtu miest pre parkovanie tak, aby medzi budovami mohol vzniknúť prehľadný osvetlený priestor, výškové zjednotenie spevnených plôch a pár kusov mobilných stoličiek a stolíkov. Chceme, aby bol priestor bezpečný a čistý a predstavoval tak dôstojný vstup do obidvoch inštitúcií.

Analýzy na stiahnutie

Za posledné roky sme nazbierali stovky podnetov a vytvorili mnohé návrhy na zlepšenie spomínanej oblasti. Táto stránka je len úvodom k nim, ako aj zbežným zhrnutím zmien, ktoré navrhujeme. Ak si dokumenty chcete prezrieť a naštudovať hlbšie, stiahnite si ich tu.

Financovanie

zive namestie - namestie snp a kamenne namestie v bratislave zive namestie - namestie snp a kamenne namestie v bratislave zive namestie - namestie snp a kamenne namestie v bratislave zive namestie - namestie snp a kamenne namestie v bratislave zive namestie - namestie snp a kamenne namestie v bratislave zive namestie - namestie snp a kamenne namestie v bratislave

Projekt Živé námestie je spoločným výstupom projektu Shared Cities: Creative Momentum, spolufinancovaného z programu Európskej únie Kreatívna Európa, a Národného projektu Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, operačný program Efektívna verejná správa, podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Niektoré výstupy projektu Živé námestie boli spolufinancované z Fondu na podporu umenia.

Ako vznikol web

Táto stránka bola publikovaná v roku 2018. Informácie na podstránke Projekt Živé námestie nechávame v podobe, v akej boli aktuálne koncom roka 2018, pri odovzdaní projektu na MIB. Viaceré rýchle zlepšenia sa medzičasom podarilo zrealizovať, iné prestali byť aktuálne a budú riešené v architektonickej súťaži.